Vedtægter

Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted.

Foreningens navn er:

Idrætsforeningen "Old Boys", Aarhus. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.


§ 2 - Formål.

Foreningens formål er at virke for vedligeholdelse og udbredelse af interessen for idræt ved udøvelse af legemsøvelser og ved afholdelse af foredrag, turistture, kammeratlige sammenkomster etc. Foreningens virksomhed er således almennyttig med tilbud om frivilligt, folkeoplysende arbejde efter Folkeoplysningsloven.


§ 3 - Medlemskreds.

Som medlemmer optages enhver hæderlig person, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller andet medlem af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen kan på eget initiativ eller efter indstilling fra andre medlemmer udnævne æresmedlemmer af foreningen.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra den næstfølgende 31. december.


§ 4 - Udelukkelse.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser enten ved personlig optræden eller handling, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen.

Dog har vedkommende medlem ret til at indanke sagen til afgørelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.


§5 - Kontingent.

For at skaffe dækning for foreningens løbende driftsudgifter opkræver kassereren primo kalenderåret et af bestyrelsen foreløbigt fastsat årskontingent.  

Den endelige kontingentfastsættelse sker på førstkommende ordinære generalforsamling i forbindelse med behandlingen af foreningens årsbudget.  

Bestyrelsen kan beslutte regler for delvis betaling af kontingent ved indmeldelse i løbet af kalenderåret.

Er kontingentet ikke betalt til den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist, kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningens medlemsliste.


§ 6 - Valg.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Den vælges af generalforsamlingen.

Først vælges særskilt formanden for 1 år ad gangen. De øvrige 4 vælges for 2 år med afgang af halvdelen hvert år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år, der ved vakance indtræder i bestyrelsen i sin forgængers valgperiode.

Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


  § 7 - Bestyrelsens forretningsgang

  Bestyrelsen leder foreningens anliggender. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

  Den holder møde mindst 4 gange årligt, eller så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

  Til beslutning kræves simpel stemmeflerhed, hvor intet andet er foreskrevet. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og har formanden ved stemmelighed ikke deltaget i afstemningen, er vedkommende forslag bortfaldet.

  Over møderne føres protokol, som mindst skal vise, hvem der har været til stede og hvilke beslutninger, der er taget. Referaterne af hvert møde skal være underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

  Næstformanden har til særlig opgave at udføre formandens hverv i dennes forfald.

  Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingprotokol.

  Kassereren fører foreningens regnskaber.

  Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af derfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v.,og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

  I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.


  § 8 - Udgået 30. marts 2022 


  § 9 - Generalforsamling.

  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender.

  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 15 dages skriftligt varsel.

  Ønsker bestyrelsen vedtægtsændringer, skal forslaget til disse medfølge indkaldelsen. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage inden Generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  5. Kassereren forelægger budget til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg:
   1. Valg af formand.
   2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
   3. Valg af bestyrelsessuppleant.
   4. Valg af revisor.
   5. Valg af revisorsuppleant.
  8. Eventuelt

   

  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal konstateret ved håndsoprækning. Vedtagelse af nye vedtægter eller forandring af de bestående kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

  I ethvert anliggende, der fremlægges i overensstemmelse med dagsordenen, vil begæring om skriftlig afstemning fra blot én mødedeltager dog skulle imødekommes, ligesom der altid benyttes skriftlig afstemning ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges.

  § 10 - Ekstraordinær generalforsamling.

  En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnerne. Dog behøves i intet tilfælde mere end 50 medlemmer.

  De ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som de ordinære med hensyn til varsel etc.


  § 11 - Regnskab og revision

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Årsregnskabet opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Eventuelt overskud fra deltagerbetalte aktiviteter tilfalder foreningen.

  Regnskabet skal afleveres til den generalforsamlingsvalgte revisor til revision senest 15. januar og tilbageleveres bestyrelsen senest ved februar måneds udgang.

  Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsregnskabet.


  § 12 - Tegningsret.

  Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


  § 13 - -Hæftelse

  Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen modtager efter Folkeoplysningsloven, dog kun hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handlig eller undladelse, der kan tilregnes den ansvarlige som forsætligt eller uagtsomt.

  Betyrelsens medllemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efterFolkeoplysningsloven.

  For foreningens forpligtelser i øvrigt hæftes alene med foreningens til enhver tid værende formue.


  § 14 - Foreningens ophør.

  Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer - jf. § 9.

  Ved ophør skal eventuel formue anvendes til fremme af idrætsaktiviteter i Aarhus efter den sidste betyrelses skøn.

  Foreningen arkivalier overdrages Erhvervarkivet Aarhus.


  Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2002.   

  § 14 vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2012.

  Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen 30. marts 2022:

  • §5 Kontingent:Bestyrelsen kan beslutte regler for delvis betaling af kontingent ved indmeldelse i løbet af kalenderåret.
  • §8: Udvalg er nedlagt og tages derfor ud af vedtægternes §8 og andre paragraffer opdateres.
  • §9: Frister for indkaldelse af generalforsamlingen og for indsendelse af forslag til behandling er opdateret.