Idrætsforeningen

"Old Boys", Aarhus

Stiftet den 22. februar 1921

Vedtægter

§ 1 -  Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Idrætsforeningen ”Old Boys”, Aarhus.

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2 -  Formål.

Foreningens formål er at virke for vedligeholdelse og udbredelse af interessen for idræt ved udøvelse af legemsøvelser og ved afholdelse af foredrag, turistture, kammeratlige sammenkomster etc.

Foreningens virksomhed er således almennyttig med tilbud om frivilligt, folkeoplysende arbejde efter Folkeoplysningsloven.

§3 -  Medlemskreds.

Som medlemmer optages enhver hæderlig person, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller andet medlem af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen kan på eget initiativ eller efter indstilling fra andre medlemmer udnævne æresmedlemmer af foreningen.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra den næstfølgende 31. december.

§ 4 -  Udelukkelse.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser enten ved personlig optræden eller handling, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen.

Dog har vedkommende medlem ret til at indanke sagen til afgørelse på den først­kommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 -  Kontingent.

For at skaffe dækning for foreningens løbende driftsudgifter opkræver kassereren primo kalenderåret et af bestyrelsen foreløbigt fastsat årskontingent.

Den endelige kontingentfastsættelse sker på først- kommende ordinære generalforsamling i forbindelse med behandlingen af foreningens årsbudget.

Er kontingentet ikke betalt til den af bestyrelsens fastsatte tidsfrist, kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningens medlemsliste.


  § 6 - Valg

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Først vælges særskilt formanden for 1 år ad gangen. De øvrige 4 vælges for 2 år med halvdelen hvert år.  Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år, der ved vakance indtræder i bestyrelsen i sin forgængers periode. Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 7 - Bestyrelsens forretningsgang

Bestyrelsen leder foreningens anliggender. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Den holder møde mindst 4 gange årligt, eller så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Til beslutning kræves simpel stemmeflerhed, hvor intet andet er foreskrevet. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og har formanden ved stemmelighed ikke deltaget i afstemningen, er vedkommende forslag bortfaldet.

Over møderne føres protokol, som mindst skal vise, hvem der har været til stede og hvilke beslutninger, der er taget. Referaterne af hvert møde skal være underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Næstformanden har til særlig opgave at udføre formandens hverv i dennes forfald.

Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingprotokol.

Kassereren fører foreningens regnskaber.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af derfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v.,og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 8 - Udvalgene

Det daglige arbejde i de forskellige afdelinger ledes af udvalg, som vælges af de respektive afdelinger.

Udvalgene skal godkendes på generalforsamlingen.


§ 9 - Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsmling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel eller ved bekendtgørelse i medlemsbladet med mindst samme tidsfrist.

Ønsker bestyrelsen vedtægtsændringer, skal forslaget til disse medfølge indkaldelsen.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsmling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)  Valg af dirigent.

2)  Valg af stemmetællere.

3)  Formandens beretning.

4)  Udvalgenes beretninger.

5)  Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

6)  Kassereren forelægger budget til godkendelse.

7)  Behandling af indkomne forslag.

8)  Valg:

      a)  Valg af formand.

      b)  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

      c)  Valg af bestyrelsessuppleant.

      d)  Valg af revisor.

      e)  Valg af revisorsuppleant.

      f)  Godkendelse af udvalg.

9)  Eventuelt.


Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal konstateret ved håndsoprækning.

Vedtagelse af nye vedtægter eller forandring af de beståenden kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.

Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

I ethvert anliggende, der fremlægges i overensstemmelse med dagsordenen, vil begæring om skriftlig afstemning fra blot én mødedeltager dog skulle imødekommes, ligesom der altid benyttes skriflig afstemning ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnerne. Dog behøves i intet tilfælde mere end 50 medlemmer.

De ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som de ordinære med hensyn til varsel etc.


§ 11 - Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Eventuelt overskud fra deltagerbetalte aktiviteter tilfalder foreningen.

Regnskabet skal afleveres til den generalforsamlingsvalgte revisor til revision senest 15. januar og tilbageleveres bestyrelsen senest ved februar måneds udgang.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsregnskabet.


§ 12 - Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 13 - -Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen modtager efter Folkeoplysningsloven, dog kun hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handlig eller undladelse, der kan tilregnes den ansvarlige som forsætligt eller uagtsomt.

Betyrelsens medllemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efterFolkeoplysningsloven.

For foreningens forpligtelser i øvrigt hæftes alene med foreningens til enhver tid værende formue.


§ 14 - Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer - jf. § 9.

Ved ophør skal eventuel formue anvendes til fremme af idrætsaktiviteter i Aarhus efter den sidste betyrelses skøn.

Foreningen arkivalier overdrages Erhvervarkivet Aarhus.


Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2002.   

§ 14 vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2012.

Velkommen til en af de ældste idrætsforeninger i Århus